Board logo

标题: [视听见闻] 养一个孩子不容易啊!--歌曲《郑钱花》! [打印本页]

作者: 惊雷终结者    时间: 2010-9-16 22:31     标题: 养一个孩子不容易啊!--歌曲《郑钱花》!

歌词写的很现实,引起人们的共鸣啊.

[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTg5Nzk3OTg4/v.swf[/flash]
作者: 酸菜抿圪斗    时间: 2011-3-27 20:30

养一个孩子不容易。
作者: 爱视觉摄影    时间: 2011-8-9 00:23

同感!!!!
欢迎光临 桃河家园论坛 (http://bbs.taohe5.com/) Powered by Discuz! 7.2